ПОЛОЖЕННЯ

про порядок найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, парків, скверів, мостів та інших об’єктів, розташованих на території Херсонської міської територіальної громади

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, парків, скверів, мостів та інших об’єктів, розташованих на території Херсонської міської територіальної громади  (далі – Положення), розроблено з метою впорядкування механізму розгляду питань щодо найменування та перейменування вулиць, провулків, площ, скверів та інших об’єктів (далі – об’єкти топоніміки), розташованих на території Херсонської міської територіальної громади.

1.2. Це Положення визначає умови і порядок найменування та перейменування об’єктів топоніміки на території населених пунктів Херсонської міської територіальної громади.

1.3. Терміни, що використовуються у Положенні, вживаються в значенні, визначеному нормами чинного законодавства.

2. Найменування або перейменування об’єктів топоніміки

2.1. Найменування та перейменування об’єктів топоніміки на території Херсонської міської територіальної громади здійснюється з метою задоволення потреб мешканців відповідної громади в однаковому розумінні і використанні назв вулиць, провулків, площ, скверів та інших об'єктів, розташованих на території територіальної громади, а також з метою закріплення місцевих топонімів, увічнення пам’яті городян, інших фізичних осіб, назв ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій, пов’язаних з історією України та Херсонської міської територіальної громади.

2.2. Найменування та перейменування об’єктів топоніміки проводиться з обов’язковим врахуванням загальних інтересів жителів Херсонської міської територіальної громади, а також географічних, історичних, топонімічних, культурних та інших особливостей об’єктів топоніміки, які планується найменувати чи перейменувати.

2.3. При найменуванні та перейменуванні об’єктів топоніміки не допускається повторення вже існуючих назв інших об’єктів топоніміки, які знаходяться у межах Херсонської міської територіальної громади.

2.4. Імена фізичних осіб присвоюються з метою увічнення пам’яті про осіб, які:

2.4.1. Внесли вагомий вклад у боротьбу за незалежність, розбудову Української держави, підтримання міжнародного миру і безпеки, зміцнення міжнародного авторитету України.

2.4.2. Здійснили героїчний вчинок, звершення в ім’я Батьківщини.

2.4.3. Зробили значний особистий внесок у розвиток науки, освіти, культури та інших сфер суспільного життя.

2.5. Об’єктам топоніміки ім’я фізичної особи присвоюється лише після її смерті.

2.6. У разі, якщо у фізичної особи, ім’я якої пропонується присвоїти об’єкту топоніміки, є родичі (діти, вдова, вдівець, а у разі якщо їх немає – батьки, рідні брати та сестри), додається також їхня письмова згода на присвоєння імені.

2.7. Назви ювілейних та святкових дат, назви і дати історичних подій присвоюються з метою:

2.7.1. Популяризації видатних фактів історії України, що відображають звершення та надбання в ім’я України.

2.7.2. Формування історичної свідомості українського народу.

2.7.3. Сприяння розвитку науки, літератури, архітектури, мистецтва та інших сфер суспільного життя.

2.8. Імена фізичних осіб, назви ювілейних та святкових дат, назви і дати історичних подій присвоюються об’єктам топоніміки лише після проведення громадського обговорення.

2.9. Забороняється присвоювати юридичним особам та об’єктам права власності імена або псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади у комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік (крім випадків, пов’язаних із розвитком української науки та культури), працювали у радянських органах державної безпеки, назви СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних радянських республік та похідні від них, а також назви, пов’язані з діяльністю комуністичної партії, встановленням радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у XX столітті (крім пам’ятників та пам’ятних знаків, пов’язаних з опором та вигнанням нацистських окупантів з України або з розвитком української науки та культури).

2.10. Питання про найменування чи перейменування об’єктів топоніміки можуть порушуватися міським головою,  старостами, постійною комісією міської ради з питань архітектури, містобудування, естетики, реклами та охорони історичного середовища, депутатами міської ради тощо.

2.10.1. Пропозиції щодо найменування чи перейменування об’єктів топоніміки можуть також вноситися державними органами, об’єднаннями громадян, окремими громадянами.

2.11. Якщо ініціатором найменування або перейменування об’єкта топоніміки виступає міський голова, то ініціатива про найменування або перейменування об’єкта топоніміки оформлюється поданням міського голови. Підготовку подання міського голови здійснює управління культури Херсонської міської ради.

2.12. Ініціатива (пропозиція) та подання про найменування або перейменування об’єкта топоніміки повинна містити:

2.12.1. Найменування суб’єкта, який підготував ініціативу (пропозицію) із зазначенням адреси та контактних даних.

2.12.2. Зміст порушеного питання та обґрунтування необхідності присвоєння об’єкту топоніміки імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події із зазначенням підстав та умов присвоєння відповідно імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події згідно з підставами та умовами, визначеними у пунктах 2.4, 2.7 Положення.

2.12.3. До ініціативи (пропозиції) про присвоєння об’єкту топоніміки імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події також додаються:

1) інформаційна довідка про фізичну особу, ім’я якої пропонується присвоїти, ювілейну, святкову чи історичну дату або назву історичної події, що пропонується присвоїти;

2) розрахунки та кошторис витрат, пов’язаних із присвоєнням юридичній особі або об’єкту права власності імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події.

2.12.4. У разі якщо, у фізичної особи, ім’я якої пропонується присвоїти об’єкту топоніміки, є родичі (діти, вдова, вдівець, а якщо їх немає – батьки, рідні брати та сестри), додається також їхня письмова згода на присвоєння імені.

2.13. У разі, якщо ініціатором найменування чи перейменування об’єкта топоніміки є міський голова, староста, постійна комісія міської ради з питань архітектури, містобудування, естетики, реклами та охорони історичного середовища, управління культури міської ради здійснює підготовку інформаційної довідки про фізичну особу, ім’я якої пропонується присвоїти, ювілейну, святкову чи історичну дату або назву історичної події.

2.14. Ініціатива (пропозиція) чи подання про найменування (перейменування) об’єкта топоніміки разом з усіма доданими до неї матеріалами передається на розгляд Комісії з підготовки та внесення на розгляд міської ради питань щодо найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, парків, скверів, мостів та інших об’єктів, розташованих на території Херсонської міської територіальної громади (далі – Комісія).

 3. Порядок проведення громадського обговорення під час розгляду питань найменування або перейменування об’єктів топоніміки

         3.1. Громадське обговорення проводиться з метою залучення представників громадськості до розгляду пропозицій щодо найменування (перейменування) об’єктів топоніміки на території Херсонської міської територіальної громади та присвоєння їм імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій та врахування їхньої думки під час прийняття відповідного рішення.

         3.2. Рішення про проведення громадського обговорення приймається його організатором з урахуванням вимог, установлених Законом України              «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», Порядку проведення громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій,   затвердженого    постановою   Кабінету    Міністрів    України   від 24.10.2012 № 989, і повинно містити питання, що вноситься на громадське обговорення, строк його проведення, перелік заходів, які планується здійснити у рамках такого обговорення, та відповідальних осіб.

         3.3. Організатором громадського обговорення є Комісія (далі –організатор громадського обговорення).

         3.4. Відповідальним за проведення громадського обговорення є суб’єкт ініціативи (пропозиції). У разі розгляду подання міського голови, відповідальним за проведення громадського обговорення є управління культури Херсонської міської ради.

         3.5. Участь у громадському обговоренні можуть брати фізичні та юридичні особи, а також громадські об’єднання, що не є юридичними особами.

         3.6.  Організатори громадського обговорення самостійно визначають форми його проведення (конференція, форум, громадські слухання, засідання за «круглим» столом, збори, зустрічі, теле- або радіодебати, інтернет-конференція, електронна консультація), виходячи з необхідності залучення якомога більшої кількості заінтересованих учасників та власних організаційних можливостей.

         3.7. Про проведення громадського обговорення видається розпорядження міського голови, проєкт якого готує управління культури Херсонської міської ради.

         3.8. Громадське обговорення передбачає:

         3.8.1. оприлюднення інформаційного повідомлення про проведення громадського обговорення, що містить відомості про:

         3.8.1.1. найменування організатора громадського обговорення;

         3.8.1.2. найменування об’єкта топоніміки, якому пропонується присвоїти ім’я фізичної особи, ювілейної чи святкової дати, назви або дати історичної події;

         3.8.1.3. ім’я фізичної особи, ювілейної чи святкової дати, назви або дати історичної події, що пропонується присвоїти, та обґрунтування такої пропозиції;

         3.8.1.4. суб’єктів, що внесли пропозицію щодо найменування (перейменування) об’єктів топоніміки та присвоєння їм імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій;

         3.8.1.5. строк, місце, час проведення заходів із громадського обговорення, акредитації представників засобів масової інформації, реєстрації учасників;

         3.8.1.6. поштову адресу та (або) адресу електронної пошти, номер телефону, строк і форму для подання пропозицій (зауважень);

         3.8.1.7. місцезнаходження та (або) адресу електронної пошти, номер телефону організатора громадського обговорення, за якими можна отримати консультації з питання, що внесено на громадське обговорення;

         3.8.1.8. прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення;

         3.8.1.9. строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення;

         3.8.2. опрацювання організаторами громадського обговорення висловлених пропозицій (зауважень) щодо присвоєння юридичним особам імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій та проведення аналізу поданих пропозицій (зауважень);

         3.8.3.  узагальнення та оприлюднення результатів громадського обговорення.

         3.9. На громадське обговорення подаються всі ініціативи (пропозиції), що надійшли на ім’я міського голови, розглянуті Комісією, та відповідають вимогам цього Положення.

3.10. Строк проведення громадського обговорення обчислюється з дня оприлюднення відповідного інформаційного повідомлення і повинен становити не менше як два місяці.

         3.11. Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення оприлюднюється на офіційному сайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів.

3.12. Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються у письмовій чи усній формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає, у строк, передбачений в інформаційному повідомленні про проведення громадського обговорення, але не менш як протягом 30 днів з дати опублікування повідомлення про його проведення.

3.12.1. Пропозиції (зауваження) реєструються організатором громадського обговорення.

3.12.2. Юридичні особи подають пропозиції (зауваження) у письмовій чи електронній формі із зазначенням їхнього найменування та місцезнаходження.

3.12.3. Анонімні пропозиції (зауваження) не реєструються і не розглядаються.

3.13. Під час проведення конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за «круглим» столом, зборів, зустрічей з громадськістю у рамках громадського обговорення ведеться протокол, у якому фіксуються всі пропозиції (зауваження).

3.14. Організатор громадського обговорення протягом 14 днів після закінчення строку подання пропозицій (зауважень) узагальнює їх та готує звіт, у якому зазначаються найменування організатора, зміст питання, що вносилося на громадське обговорення, інформація про осіб, які взяли участь в обговоренні порушеного питання, а також узагальнений аналіз пропозицій (зауважень), що надійшли під час проведення громадського обговорення.

3.15. Пропозиції (зауваження), отримані під час проведення громадського обговорення, оприлюднюються у спосіб, за допомогою якого оприлюднено інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення.

4. Узагальнення пропозицій, які надійшли під час розгляду питань найменування або перейменування об’єкта топоніміки, розташованого на території Херсонської міської територіальної громади

4.1. Найменування та перейменування об’єктів топоніміки, розташованих на території Херсонської міської територіальної громади, здійснюється виключно шляхом прийняття рішення міською радою.

4.2. Порядок підготовки відповідних проєктів рішень міської ради здійснюється відповідно до Регламенту Херсонської міської ради.

4.3. Підготовка проєкту рішення міської ради про найменування (перейменування) об’єктів топоніміки та присвоєння їм імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій покладається на управління культури Херсонської міської ради.

4.4. Рішення міської ради про найменування або перейменування об’єктів топоніміки доводяться до відома громадськості через засоби масової інформації та через офіційний сайт Херсонської міської ради та її виконавчих органів відповідно до законодавства.

4.5. Найменовані або перейменовані об’єкти топоніміки підлягають обов’язковому внесенню департаментом містобудування, архітектури та земельних ресурсів Херсонської міської ради до відповідного Переліку геонімів, розташованих на території Херсонської міської територіальної громади.

4.6. Фінансування витрат, пов’язаних із найменуванням або перейменуванням об’єкта топоніміки, здійснюється залежно від того, хто ініціював порушення цього питання.

4.7. Процедура розгляду ініціативи  найменування або перейменування об’єкта топоніміки вважається завершеною після внесення на розгляд сесії міської ради підготовлених проєктів рішень відповідно до вимог Положення незалежно від результатів голосування депутатів міської ради.

5. Повторний розгляд ініціативи найменування або перейменування об’єктів топоніміки, розташованих на території Херсонської міської територіальної громади

5.

 Повторний розгляд ініціативи  найменування (перейменування) об’єкта топоніміки, розташованого на території Херсонської міської територіальної громади, щодо якої здійснювався прийом ініціатив (пропозицій) та проводилися громадські   обговорення,   можливий   не   раніше   ніж   через 6 місяців з дня негативного розгляду міською радою відповідного проєкту рішення (неприйняття рішення).

6. Прикінцеві положення

 Зміни та доповнення до даного Положення вносяться рішенням міської ради.